top of page

Corona virus en migrantenkerken

(English text: after the Dutch version, below)

De afgelopen dagen hebben wij het heel vaak over het Corona virus. Een virus dat onze samenleving letterlijk op zijn kop heeft gezet. Niet alleen bedrijven, scholen en ZZPers worden hierdoor zwaar getroffen, maar ook de kerken. Daarbij maakt de scheiding tussen kerk en staat het moeilijk voor kerken om steun te zoeken bij de lokale gemeente of overheidsinstanties. De migrantenkerken hebben het financieel nog moeilijker. Juist nu de migrantenkerken meer in beeld komen en gezien worden als verrijking voor het Nederlandse Christendom—juist nu raken deze kerken serieus in de knel. Neem bijvoorbeeld de Bijlmer in Amsterdam met een grote concentratie van migrantenkerken die wellicht de deuren moeten sluiten. Het grootste deel van het inkomen van deze kerken komt uit de zondagsdonatie. Slechts een kleine groep doneert via de bank omdat velen van onze leden deze mogelijkheid niet hebben. Daarbij werken leden vaak in laagbetaalde beroepen, zoals schoonmaker of als au-pair; zij kunnen door de Corona crisis hun banen kwijtraken. Dit alles betekent dat de migrantenkerken het extra moeilijk hebben: Hoe moeten we de vaste lasten zoals zaalhuur, vaste gebouw/ruimte en in sommige gevallen een medewerker betalen? Het is spijtig te constateren dat als wij niet oppassen deze kerken op de lange termijn hun deuren moeten sluiten en in ernstige gevallen zelfs voorgoed ophouden te bestaan. Terwijl juist nu de migrantenkerken zichtbaar tot bloei aan het komen zijn. In de afgelopen jaren hebben de migrantenkerken positief bijgedragen aan de samenleving. Door ons werk hebben de lokale overheden veel geld kunnen besparen. Des te schrijnender is het dat nu wij hulp nodig hebben, we worden geconfronteerd met de scheiding van kerk en staat!

Mijn oproep aan gevestigde kerken, maar ook aan mensen die middelen en mogelijkheden hebben is om de migrantenkerken te steunen! Laat ons niet insteek. Misschien partneren jullie met een migrantenkerk of delen jullie een gebouw: Zoek ze op, neem contact met ze op en bied steun aan. En blijf voor ze bidden. Bij voorbaat mijn dank.

Samuel Lee

Theoloog des Vaderlands

English Version

Coronavirus and the Migrant Churches in the Netherlands

In recent days we have often talked about the Coronavirus. A virus that has literally turned our society upside down. Not only companies, schools, and freelancers are severely affected, but also the churches. Besides, the separation between church and state makes it difficult for churches to seek support from the local congregation or government agencies. The migrant churches are struggling financially. It is precisely now that the migrant churches are becoming more visible and are seen as enrichment for Dutch Christianity. In essence, they will be affected by the Corona crisis. Take the Bijlmer in Amsterdam, for example, with a large concentration of migrant churches that may have to close their doors. Most of the income from these churches come from Sunday donation. Only a small group donates through the bank because many of our members do not have this option. Also, members often work in low-paid professions, such as a cleaner or as an au pair; they may lose their jobs because of the Corona crisis. All this means that the migrant churches have a hard time: How should we pay the fixed costs such as rent, fixed building/space, and in some cases, an employee? It is regrettable to note that if we are not careful, these churches will have to close their doors in the long run and, in severe cases, will even cease to exist. While just now that the migrant churches are visibly blossoming! In recent years, migrant churches have made a positive contribution to society. Our work has saved the local authorities a lot of money. It is all the more poignant that now that we need help, we are faced with the separation of church and state!

My appeal to established churches, but also to people who have resources and opportunities, is to support the migrant churches! Don't let us down. Maybe you partner with a migrant church or share a building: Find them, contact them, and offer support. And keep praying for them. Thank you in advance.

Samuel Lee

Theologian of the Year (Netherlands)

THIRD-Corrections3-Lee-Japanese-Woman-Christianity (dragged).jpg
9789043534307-verlangen-naar-een-nieuw-c
Screenshot 2020-09-24 at 10.41.20.png
bottom of page